DE BOOM

 

Een boom biedt schaduw en levert een enorme bijdrage aan de biodiversiteit van zijn groei- en standplaats. Voor talloze dieren is de boom een voedselbron en directe leefomgeving.

 

Bomen filteren koolstofdioxide uit de lucht, zetten deze vast in het hout en geven zuurstof af. Ze zijn derhalve van onschatbare waarde voor onze luchtkwaliteit. Bij regenval houden bladeren een deel van het water vast en verdampen dit na de regenbui, waardoor er minder snel wateroverlast optreedt. Het wortelgestel van bomen zorgt voor een grote wateropname, die overbewatering van omliggende vegetatie voorkomt. Tevens houden bomen met hun bladerdek direct zonlicht tegen, waarmee een overmaat aan verdamping en uitdroging van de bodem wordt voorkomen.

Project 'opgaand hout'

 

Aanleiding, samenwerking en doelstelling regeling

 

Stichting Salland Zoemt heeft één primair doel: om het ruwweg in het blok Raalte, Heino, Hoonhorst en Lemelerveld weer te laten zoemen van de insecten.

Door gebruik te maken van de dienstenbundel die wordt aangeboden door Stichting Kostbaar Salland en uitgevoerd wordt door Salland Zoemt, kunnen aangemelde bewoners zich inzetten om het projectgebied weer meer biodivers te laten worden. Vanuit een robuuste zone van bos en landgoed die er al is, wordt geprobeerd verbindingswegen te creëren voor insecten (maar uiteraard ook voor andere diersoorten), waarbij je moet denken aan natuurlijke elementen als poelen, sloten, bloemrijke akkerranden, ruige randen en bosschages als opgaand hout.

 

Voor de uitvoering van bovenstaand project is er een budget beschikbaar gesteld aan Stichting Salland Zoemt, voor aanleg van nieuwe en herstel van bestaande landschapselementen:

 

  • 90% van de aanlegkosten wordt vergoed (plantmateriaal + uitvoering) en de eigenaar van het erf/de gronden betaalt de overige 10% van de kosten[GB2].
  • 25% van de beheerkosten wordt vergoed door Stichting Kostbaar Salland.
  • 25% van de beheerkosten wordt vergoed door andere partijen.
  • de eigenaar van het erf/de gronden neemt de overige 50% van de kosten voor zijn eigen rekening. De vergoeding vanuit de eigenaar kan ook bestaan uit het uitvoeren van beheerwerkzaamheden.

 

 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.


Wanneer Melding boswet en wanneer kapvergunning of Omgevingsvergunning?
Zoals u weet bent u als beheerder binnen een lokaal gebiedscontract zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde kapvergunningen of Melding boswet. Het is niet altijd eenvoudig te achterhalen wanneer dit nu wel of niet nodig is. Daarom hieronder enkele uitgangspunten waarmee we trachten u wat meer duidelijkheid te bieden.


De Boswet
De Boswet heeft als doel de bestaande oppervlakte bos en houtopstanden in Nederland in stand te houden. De Boswet heeft een meldingsplicht maar geeft geen vergunningen af. Een kapvergunning wordt door de gemeente afgegeven.
Een melding boswet komt automatisch bij de gemeente terecht en wordt gelijk getoetst op een eventueel benodigde kapvergunning. U ontvangt daar dan in de meeste gevallen bericht over. In sommige gemeenten wordt dit gelijk in behandeling genomen. De werkwijze kan per gemeente verschillen.


Wanneer is een Melding Boswet nodig?
Onder de Boswet vallen:


    - alleen bossen en houtopstanden die buiten de 'bebouwde kom Boswet' liggen
    - alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are
    - bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat


Wanneer is er geen Melding Boswet nodig?
U hoeft de voorgenomen kap van een houtopstand niet te melden als het gaat om:


    - onderhoud dat gericht is op de groei van de overblijvende houtopstand (dunning)
    - hak- of griendhout dat periodiek gekapt wordt (doorgeschoten hakhout langer dan ongeveer 20 jaar geleden gekapt valt hier niet meer onder)
    - houtopstanden op erven en in tuinen
    - wegbeplantingen en eenrijige beplantingen die bestaan uit populieren of wilgen, op of langs landbouwgronden


Wij raden u aan bij twijfel altijd een kapmelding te doen.

 

 

 

 

"Bomen slaan broeikasgassen op..."